,

HI93748-03 Kvapky na meranie obsahu mangánu – nízky rozsah LR

499,20 s DPH (416,00 bez DPH)

Rozsah:

0 až 300 µg/l

150 testov

HI93748-03 Reagencie pre stanovenie obsahu mangánu vo vode, nízky rozsah, 0 až 300 µg/l, metóda s PAN

150 testov

Špecifikácia
Symboly nebezpečnosti:

H-vety:
H290, H330, H301, H311, H370, H372, H314, H318, H400, H410

Upozornenie:

U chemických látok a zmesí, ktoré sú konkrétne riešené slovenskou legislatívou a nariadením REACH, požadujeme doklad o oprávnení na manipuláciou s týmito látkami.

Súkromným osobám chemikálie nedodávame.

Iba pre profesionálne použitie.