Radón vo vode

V  súčasnosti sa používajú dva základné spôsoby odstraňovania radónu. Prvým najviac rozšíreným spôsobom je prevzdušňovanie kontaminovanej vody, aerácia. Druhým spôsobom je filtrácia pomocou granulovaného aktívneho uhlia. Obe metódy majú svoje výhody aj obmedzenia.

Metóda prevzdušňovania

Je založená na princípe vháňania vzduchu do vodného prostredia. Molekuly radónu sú z vodného roztoku vytláčané molekulami vzduchu. Vzájomné medzimolekulové sily vody a radónu nie sú až také pevné. Princípom metódy je dosiahnuť čo najväčší styčný kontakt vody so vzduchom aplikovaným protiprúdne. V praxi sa používajú buď horizontálne prevzdušňovače, alebo prevzdušňovacie veže. Účinnosť je v rozmedzí  95 – 99,9 % . Pri horizontálnych prevzdušňovačoch je vzduch vháňaný cez jemnobublinkové membrány. Tým sa vytvorí veľký počet aktívnych bubliniek malých rozmerov.

Tento spôsob je vhodný najmä pre veľkokapacitné kontinuálne prevádzky. Súčasne je touto metódou možné odstrániť aj iné plyny vo vode (napr. H2S).

Metóda filtrácie aktívnym uhlím (GAC)

Základným princípom metódy je filtrácia kontaminovanej vody cez určitý objem upraveného, granulovaného aktívneho uhlia. Aby sa predchádzalo upchatiu filtra, je sypané vo viacerých vrstvách, niekedy aj s oddelenými membránami. Účinnosť metódy je v rozmedzí 50 – 99%.

GAC filtre sa využívajú hlavne v domácnostiach a menších prevádzkach. Nevýhoda GAC filtra je potreba pravidelnej výmeny filtračných náplní, a možnosť použitia iba do určitej koncentrácie prvku vo vstupnej vode.

Výhodou GAC filtrov je možnosť ich využitia pre elimináciu iných kontaminantov, ako sú zlúčeniny železa, oxidy mangánu, ropné látky či zlúčeniny dusíka. Celý systém je uzavretý, bez prístupu iných prvkov do systému.