Chlórnan vápenatý a chlórnan sodný

Chlórnan vápenatý 

sa pripravuje vo forme vodného roztoku z práškového substrátu, alebo z tabliet. Vo väčšine prípadov sa používa vo forme 1%-ného roztoku. Roztok je však mliečne kalný a to vďaka nerozpustnej zložke, ktorá tvorí až 7% roztoku.

Chlórnan sodný 

Je to vodný roztok chlóru, nazýva sa tiež ,,kvapalný chlór,,. Jeho baktericídna účinnosť je päť krát nižšia, ako u kyseliny chlórnej, ktorá vzniká pri reakcii plynného chlóru s vodou, ale je dostatočne účinná aj pri dezinfekcii väčšieho množstva vody. Roztok chlórnanu je zásaditý, preto treba hodnotu pH upravovanej vody znižovať pridávaním kyselín. Pri dezinfekcii plynným chlórom treba naopak pH zvyšovať pridávaním alkálií, pretože pri reakcii s vodou vzniká kyseliny chlórna.

Po nasýtení chlórom obsahuje maximálne 15% aktívneho chlóru (150 g Cl/kg). Vzniká pri výrobe plynného chlóru ako odpad, pri neutralizácii plynného alebo kvapalného chlóru, či sýtením hydroxidu sodného s koncentráciou asi 25%. Veľmi rýchlo degraduje pod vplyvom teploty, času svetla. Aktívny chlór vyprcháva a znižuje sa tak jeho koncentrácia. Je dodávaný v 20, 30, 50 alebo 60 litrových bareloch, ako aj v 1.000 litrových kontejneroch. Pri styku s kyselinami prebieha okamžitá reakcia, pri ktorej sa uvoľňuje plynný chlór. Je silne zásaditý, zvyšuje vo vode pH, ktoré je nutné následne korigovať