Amónne ióny

Amónne ióny (NH4 +)

amónne iónyprekročenie medznej hodnoty amónnych iónov môže indikovať fekálne znečistenie, ale aj ich prítomnosť z geologického pozadia. Môžu byť tiež ukazovateľom nedostatočnej dezinfekcie. V kombinácii so zvýšeným obsahom dusitanov a vyšším obsahom organických látok (CHSKMn ) sú signálom čerstvej fekálnej kontaminácie, čo svedčí o nárazovom znečistení.

Niekedy je prítomnosť amónnych iónov dôsledkom radu redukčných dejov (katalyzovaných napríklad prítomnou meďou), kedy amónne ióny vznikajú z pôvodných dusičnanov.

Medzná hodnota pre ukazovateľ je stanovená na 0,5 mg/l.

Odstránenie amónnych iónov z vody je možné napr. pomocou iónovej výmeny, alebo chemickou oxidáciou.

Zabezpečíme Vám: