Reklamačný poriadok


Reklamačný poriadok spoločnosti Chlormont, s.r.o.

 

I. Základné ustanovenia

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho Chlormont, s.r.o., Pohranice 510, 951 02 Pohranice, IČO: 44590130, DIČ: 2022753733, IČ DPH:SK2022753733 zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 23857/N (ďalej len „predávajúci“), a opisuje postup, akým spôsobom pristupovať pri reklamácii tovaru nadobudnutého od predávajúceho.

Kupujúci je povinný sa zoznámiť s reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) ešte pred objednaním tovaru. Zároveň kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť nevyhnutnú pre vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty adekvátne predlžujú o čas, v ktorom kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť.

Uzatvorením kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom.

Definície pojmov obsiahnuté v tomto Reklamačnom poriadku majú prednosť pred  definíciami vo VOP. Pokiaľ tento Reklamačný poriadok pojem nedefinuje, chápe sa vo význame, v akom je definovaný vo VOP. Ak nie je definovaný ani tam, chápe sa vo význame, v akom ho užívajú právne predpisy.

II. Záruka akosti

1.Lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia

Lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, tj. Dňom uvedeným na doklade o zakúpení či na záručnom liste.

Lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia je definovaná záručným listom, ktorý vystavuje predávajúci. Ako záručný list môže slúžiť tiež faktúra. Dĺžka lehoty na uplatnenie práv z chybného plnenia nie je definovaná v návodoch na obsluhu.

Záručná doba na prístroja je bežne 24 mesiacov.

U elektrochemických sond, elektród a prístrojov s pevne zabudovanou elektródou bez možnosti výmeny (testery) je bežná záručná doba 6 mesiacov. U chemikálií a zmesí chemikálií (reagenčnej sety, kalibračné a čistiace roztoky) je záručná doba deklarovaná na obale ako expiračná doba. Predávajúci sa zaväzuje, že táto expiračná doba bude k dátumu doručenia kupujúcemu najmenej 6 mesiacov. V prípade doručenia chemikálií s kratšou expiračná dobou bez predchádzajúcej dohody má kupujúci nárok na bezplatnú výmenu neporušeného balenia chemikálií alebo zmesí chemikálií, pokiaľ predávajúceho o tejto skutočnosti informuje do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Expiráciu je predávajúci povinný vyznačiť u ponúkaného tovaru, inak nemá možnosť sa tejto expirácie odvolávať.

Pre kupujúceho podnikateľa môže byť lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia upravená odlišne, ak je to pri danom type tovaru výslovne uvedené, takto uvedená lehota má prednosť.

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záruka za akosť, zaniknú, ak neboli uplatnené v uvedenej dobe.

V prípade vybavenia reklamácie formou výmeny tovaru nebeží nová lehota, rozhodujúca je lehota začínajúca plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

2. Kvalita pri prevzatí

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci vec prevzal:

 • vec má vlastnosti, ktoré si strany dohodli, ak chýba dojednanie takejto vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané.
 • vec sa hodí na účel, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa.
 • vec je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti.
 • vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ak sa prejavia vady v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí kupujúcim, ak predajca nepreukáže opak

III. Záručné podmienky

1. Kontrola tovaru pri prevzatí

Kupujúci pri osobnom prevzatí od predávajúceho skontroluje preberané tovaru, jeho úplnosť a nepoškodenosť obalov.

Kupujúci pri prevzatí od prepravcu riadne a starostlivo skontroluje stav zásielky (najmä počet balíkov, neporušenosť firemnej pásky s logom, neporušenosť či poškodenie obalu) podľa prepravného listu.

Kupujúci ďalej v deň prevzatia skontroluje kompletnosť tovaru, najmä že balenie obsahuje všetko, čo obsahovať má. Kupujúci podpisom dodacieho listu potvrdzuje kompletnosť predmetu plnenia.

Akékoľvek nezrovnalosti treba predávajúcemu nahlásiť pri osobnom prevzatí na mieste, pri prevzatí od prepravcu je vyznačiť v preberacom protokole prepravcu alebo kupujúci môže prevzatie zásielky odmietnuť, alebo vždy je možné nahlásiť na e-mail chlormont@chlormont.sk. Ďalej predávajúci v prípade prevzatia od prepravcu odporúča priložiť fotodokumentáciu poškodenia a obalu.

Týmito dojednaniami nie je dotknutá zákonná lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dáva však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

2. Uplatnenie reklamácie

Reklamácia sa uplatňuje u predávajúceho na adrese:

Chlormont, s.r.o.

Pohranice

951 02 Pohranice

Kupujúci smie zaslať tovar späť iba po písomnej alebo telefonickej dohode s predávajúcim. Kupujúci je zodpovedný za riadne zabalenie a dopravu tovaru predávajúcemu. Zástupca kupujúceho vyjadruje svojím podpisom alebo potvrdením elektronickou správou súhlas s popisom reklamácie. Zásielka musí obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva). Ďalej predávajúci odporúča priložiť kópiu dokladu o zakúpení či iným vhodným spôsobom doložiť záruku tovaru, podrobný popis závady a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (najmä. Spiatočná adresa a tel. Číslo). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu i závady tovaru.

Taktiež predávajúci odporúča zvoliť si požadovaný spôsob vybavenia reklamácie (oprava, výmena, dobropis).

Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný (reklamačný protokol), a to emailom bezprostredne po prijatí reklamácie, v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď.

Vzor reklamačného protokolu si viete uložiť kliknutím na tento odkaz: Reklamačný formulár Chlormont

Kupujúci si je vedomý, že ak nedodá reklamovaný tovar vrátane všetkého obdržaného príslušenstva, potom v prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy bude kupujúcemu vrátená kúpna cena znížená o cenu nedodaného príslušenstva.

3. Výluky

Porušením ochrannej pečate, informatívne nálepky či sériového čísla sa kupujúci vystavuje riziku zamietnutie reklamácie, ibaže k poškodeniu dôjde pri obvyklom používaní. Pečate a sériové čísla sú neoddeliteľnou súčasťou tovaru a nijako neobmedzujú právo zákazníka tovar užívať a manipulovať s ním v plnom rozsahu toho, k čomu je tovar určený.

Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté (v prípade, že takáto činnosť nie je činnosťou obvyklou a pritom nie je zakázaná v priloženom návode na použitie):

 • mechanickým poškodením tovaru,
 • elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje) s výnimkou bežných odchýlok,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené,
 • neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • poškodením spôsobeným nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami,
 • prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov,
 • tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď.), Ak vznikla vada v dôsledku tejto úpravy,
 • poškodením prírodnými živlami alebo vyššou mocou,
 • použitím nesprávneho alebo neoriginálneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté, pokiaľ takéto použitie nie je obvyklé a pritom nebolo vylúčené v priloženom návode na použitie
 • údržby predmetu plnenia inou osobou ako predávajúcim, alebo ním poverenou osobou,
 • nesprávneho alebo neprimeraného používania tovaru,
 • nesprávne či nevhodné aplikácie, ktorej podmienky neboli predávajúcemu vopred známe alebo na ktorej kupujúci trval.

Tieto obmedzenia neplatia, ak boli vlastnosti tovaru, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami, kupujúcim a predávajúcim výslovne dohodnuté, vymienené alebo predávajúcim deklarované, prípadne je možné očakávať vzhľadom na vykonané reklame alebo obvyklému spôsobu použitia tovaru.

4. Odmietnutie prijatia reklamácie

Predávajúci má právo odmietnuť prijatie tovaru na reklamáciu v prípadoch, keď reklamovaný tovar a / alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nespĺňajú základné predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdania tovaru k reklamačnému konaniu.

IV. Vybavenie reklamácie

1. Kupujúci – spotrebiteľ

V súlade s ustanovením § 2 písmeno a) zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov, je spotrebiteľom fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Ak je kupujúci-spotrebiteľ, predávajúci o reklamácii rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady.

Reklamáciu vrátane odstránenia vady predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a doručenia tovaru predávajúcemu. Lehotu 30 dní je možné po uplatnení reklamácie predĺžiť po dohovore so spotrebiteľom – takéto predĺženie nesmie byť na dobu neurčitú alebo neprimerane dlhú. Po uplynutí lehoty resp. predĺženej lehoty sa má za to, že vada na veci skutočne existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť.

2. Kupujúci – podnikateľ

Ak je kupujúci-podnikateľ, predávajúci sa zaväzuje o reklamácii rozhodnúť v lehote 40 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O tomto rozhodnutí bude kupujúci podnikateľ informovaný na kontaktný e-mail.

V. Spoločné ustanovenia

Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho.

Po vybavení uznanej reklamácie opravou alebo výmenou sa predlžuje záruka zariadení o dobu trvania reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta od dňa nasledujúceho po jej uplatnení do dňa, keď bol kupujúci o vybavení informovaný.

Kupujúci má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov, spojených s uplatnením oprávnenej reklamácie. Tieto náklady sú chápané ako najmenšie nutné. Najmä sa jedná o poštovné na zaslanie reklamácie. K týmto nákladom nemusí patriť cesta vozidlom pre uplatnenie reklamácie a expresné prepravy a ďalšie podobné. O preplatenie nákladov je potrebné žiadať bez zbytočného odkladu najneskôr však do 1 mesiaca od konca lehoty na uplatnenie práv z chybného plnenia.

Kupujúci je povinný skontrolovať preberané tovar a jeho súlad s výdajným protokolom reklamácie. Kupujúci ďalej skontroluje kompletnosť tovaru, najmä že balenie obsahuje všetko, čo obsahovať má. K neskorším námietkam už nebude prihliadať.

Týmito dojednaniami nie je dotknutá zákonná lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia.

Kupujúci je povinný reklamáciu prevziať bez zbytočného odkladu do 30 dní od odo dňa kedy bol o jej vybavení informovaný, táto lehota nemôže uplynúť skôr ako 60 dní od podania reklamácie.

V prípade, že reklamácia nie je prevzatá kupujúcim najneskôr posledným dňom lehoty, bude predávajúcim účtované po jej márnom uplynutí skladné za uloženie tovaru vo výške 10, – € vrátane DPH za každý deň omeškania.

Pokiaľ si kupujúci nevyzdvihne tovar z vybavenej reklamácie do 6 mesiacov odo dňa, keď bol o vybavení informovaný, vyhradzuje si predávajúci právo tovar predať a výťažok použiť na úhradu skladného.

Pri výdaji tovaru či preplatenie dobropisu v hotovosti po vybavení reklamácie je kupujúci povinný predložiť doklad, na základe ktorého bola vec prijatá do reklamácie a musí preukázať svoju totožnosť platným dokladom totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzenie legalizácia príjmov z trestnej činnosti. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže predávajúci alebo jej zmluvný partner odmietnuť tovar vydať či preplatiť dobropis. Ak je kupujúcim právnická osoba, potom dôjde k výdaju tovaru či preplatenie dobropisu len štatutárnemu orgánu právnickej osoby alebo osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou.

VI. Záverečné ustanovenia

Práva kupujúceho vyplývajúce zo zákona nie sú týmto Reklamačným poriadkom dotknutá.

Tento Reklamačný poriadok je platný od 01.01.2019, prístupný na stránke aquanova.sk