Problémy vody

Ako porozumieť protokolu o rozbore vody a jednotlivým ukazovateľom rozboru?

Ak si nie sme istý kvalitou vody, ktorú budeme dennodenne používať a predovšetkým dávať piť svojím deťom, prvým dôležitým krokom je dať si urobiť rozbor vody.

Výsledkom rozboru je protokol, v ktorom sú uvedené v jednotlivých riadkoch analyzované parametre a ich hodnoty. Každý parameter má svoj limit , voči ktorému je porovnaná kvalita vzorky. Tieto hodnoty nám povedia, aká je kvalita vody z konkrétneho zdroja (zo studne, bazénu, z verejného zásobovania, jazera…) V poslednom stĺpci rozboru je uvedené, či daný parameter spĺňa limit pre pitnú vodu, alebo nie.

Ak ste si u nás objednali rozbor vody, radi vám výsledky vysvetlíme zrozumiteľnou formou a pomôžeme vám s ďalšími opatreniami. Poradíme vám, či potrebujete základný orientačný rozbor, minimálny – kolaudačný rozbor, alebo úplný rozbor.

Základné rozdelenie je na ukazovatele mikrobiologické (biologické) a chemické. Záleží od spotrebiteľa, aký rozbor potrebuje. Je možné vykonať orientačný, základný a kompletný rozbor, alebo si dať preveriť konkrétny parameter.

Čo robiť v prípade, že je niektorý parameter nevyhovuje?

Ak niektorý parameter či už mikrobiologického, alebo fyzikálno-chemického rozboru nevyhovuje, navrhneme vám vhodné riešenie. Napr. v prípade baktérií vám zabezpečíme prístroje, ktoré zbavia vodu baktérií do budúcna. Vieme zmeniť vlastnosti vody – tvrdosť, obsah železa, mangánu, dusičnanov, dusitanov…

Mikrobiologický rozbor

Počty baktérií sa uvádzajú v jednotkách „KTJ“, čo znamená „kolónie tvoriace jednotky“. Vzťahujú sa na vyšetrovaný objem vody.

V protokole o laboratórnom vyšetrení vody sú uvedené údaje  o  jednotlivých parametroch vody, teda mikrobilologické a  tzv.,, ukazovateľov fekálneho znečistenia,,. Ide o baktérie, ktoré žijú prevažne v črevnom trakte človeka a teplokrvných zvierat (koliformné baktérie, fekálne koliformné baktérie a fekálne streptokoky ). Do vody sa dostávajú presakovaním zo septikov, polí …Ak sa vo vode vyskytnú, je podozrenie, že voda prichádza do kontaktu s fekálnym znečistením.

To, že ešte nedošlo k ochoreniu užívateľa takejto vody ešte neznamená, že voda je v poriadku. Spotrebiteľ si môže vytvoriť k baktériám imunitu a v prípade oslabenia imunitného systému môže dôjsť veľmi rýchlo k ochoreniu, hlavne u dojčiat, malých detí a starších ľudí.

Baktérie a vírusybaktérie

Baktérie, vírusy a iné mikroorganizmy môžu mať vážny dopad na vašu vodu. Dokonca aj v stopovom množstve môžu zmeniť vôňu, chuť ale predovšetkým vážne ohroziť Vaše zdravie.

 

Koliformné baktérie

Nájdeme ich v tráviacom ústrojenstve rôznych živočíchov, vrátane človeka, bežne žijú aj v pôde. Sú hlavným signálom fekálneho znečistenia vody.
Ich prítomnosť poukazuje možné fekálne znečistenie zdroja pitnej vody. Považujú sa za indikátor účinnosti úpravy vody a dezinfekcie, sekundárnej kontaminácie alebo vysokého obsahu živín v upravenej vode. Vyhláška požaduje 0 KTJ koliformních bakterií ve 100 ml vody.

Escherichia coli

Medzi najznámejšie črevné baktérie patrí napríklad Eschericha coli, poukazuje na fekálne znečistenie. Príznaky po požití koliformných baktérií sú napr. hnačna, zvracanie a celková nevoľnosť. Escherichia coli nie je schopná mimo tela existovať príliš dlho. V 100 ml vody nesmie byť nájdená žiadna táto baktéria.

Enterokoky

Sú tiež fekálne streptokoky považované za spoľahlivý ukazovateľ fekálneho znečistenia. Sú aj indikátorom možného výskytu vírusov, pretože vírusy sú voči chlóru odolné. Na účinnú likvidáciu enterokokov sú potrebné vyššie dávky chlóru. Kultivujú sa pri 37oC. Prítomnosť enterokokov je dôkazom závažných hygienických nedostatkov.Limit je max. 0 KTJ/100ml –

Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C a 36 °C

Ide o nešpecifické skupiny baktérií, sú indikátorom všeobecnej kontaminácie. Pre baktérie kultivované vyhláška povoľuje max:

Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 oC  

200
500

KTJ
v 1 ml
v 1 ml
 

Hromadné zásobovanie
Individuálne zásobovanie

Kultivovateľné mikroorganizmy pri 37 oC  

50
100

KTJ
v 1 ml
v 1 ml
Hromadné zásobovanieIndividuálne zásobovanie

Aké baktérie môžu byť vo vašej vode

Chemické a fyzikálne ukazovatele


  Amónne ióny (NH4 +)

Sú ukazovateľom možného fekálneho znečistenia, ale môžu byť aj z geologického pozadia. Môžu byť tiež ukazovateľom nedostatočnej dezinfekcie. V kombinácii so zvýšeným obsahom dusitanov, vyšším obsahom organických látok (CHSKMn ) a chloridov sú signálom čerstvej kontaminácie živočíšnym odpadom čo svedčí o nárazovom znečistení. Medzná hodnota pre ukazovateľ je stanovená na 0,5 mg/l.

Železo (Fe), mangán (Mn)

Tieto  ťažké kovy, vyskytujúce sa vo vode bývajú často príčinou jej zákalu. Ich pôvod môže byť prirodzený, alebo umelý (korózia vo vedení vody). Nie sú až také nebezpečné z hľadiska pôsobenia na zdravie. Zhoršujú chuťové (kovová chuť) a čuchové vlastnosti vody. Pri vyšších koncentráciách môžu spôsobovať problémy pri praní bielizne (žlté škvrny), usadeniny hrdze v sanitačných zariadeniach. Limitná hodnota pre pitnú vodu pre  železo je 0,2 mg/l, mangán 0,05 mg/l.

Dusičnany (NO3)

Voda znečistená dusičnanmi je častým problémom hlavne u studňovej a surovej vody. Príčinou ich prítomnosti vo vode môže byť blízky septik, hnojisko, skládka alebo zle utesnená kanalizácia. Vplyvom hnojenia liadkovými hnojivami, únikom odpadových vôd sa stali v súčasnej dobe vážnou hrozbou všetkých studní a vrtov. Môžu sa v tráviacom trakte premieňať na tzv. nitrosamíny, ktoré sú podozrivé z karcinogénneho účinku, čo predstavuje vážne zdravotné riziko. Limitná hodnota 50 mg/l je navrhnutá na základe predpokladu, že spotrebujeme denne 2 l vody (priamym pitím a jedlom). U kojencov je limitná hodnota 15 mg/l. Vyplýva z toho, že kojenci nie sú schopní rozkladať methemoglobín, ktorý vzniká z v krvi premenou hemoglobínu pri prítomnosti dusičnanov a dusitanov. Vysoká hladina methemoglobínu spôsobuje tzv. modrenie tela u kojencov (príznak neokysličenej krvi) a možné udusenie.

Dusitany (NO2)

Majú podobné vlastnosti ako dusičnany. Dusitany sa obvykle vyskytujú vo vode s  nedostatkom kyslíka, redukciou dusičnanov, ktorých je vo vode aj rádovo viac. Táto chemická reakcia môže byť významne urýchlená prítomnosťou zinku, medi alebo železa. To sú kovy, z ktorých môže byť vyrobený rozvod alebo čerpanie vody. Z tohto hľadiska je preto dôležité u vody, ktorá obsahuje väčšie množstvo dusičnanov vždy riadne odpustiť dostatočný objem vody pred jej použitím alebo aj pred odberom vzorky vody. Limitná hodnota pre pitnú vodu je 0,5 mg/l;

 Železo a mangán

Železo vo vode

Vysoké množstvo železa a mangánu dáva vode kovovú chuť. Oveľa horšie sú však škvrny, ktoré zostávajú prakticky na všetkom. Železo spôsobuje žltú až hrdzavú farbu, mangán vytvára hnedé usadeniny.  Už pomerne malé množstvo železa môže spôsobiť napr. zvýšený počet baktérií, ktoré spôsobujú nepríjemný zápach vody. Takáto voda sa neodporúča ani na úžitkové účely. Stretávame sa so zanášaním armatúr a následne ich nutnej výmenu.

Chemická spotreba kyslíka manganistanom (CHSKMn)

Slúži pre odhad organického znečistenia. To môže byť prírodného pôvodu z výluhov z organicky bohatých zemín, rozkladu živočíchov a rastlín priamo v studni alebo umelého pôvodu, kedy môže signalizovať únik toxických látok – pesticídov a hnojív. Limitná hodnota pre pitnú vodu = 3 mg/l

Ak je zistená prekročená hodnota, je potrebné vyčistenie studne alebo vrtu, následná dezinfekcia studne a nový rozbor vody.

Chloridy

Sú tiež ukazovateľom možného fekálneho znečistenia vody podobne ako amónne ióny. Ovplyvňujú chuť vody (slaná chuť), vo vyšších koncentráciách pôsobia korozívne. V našich podmienkach je vyššia koncentrácia chloridov skôr nezvyklá, niekedy signalizuje prienik povrchovej vody z chemicky „ošetrenej“ vozovky zimným posypom – soľou. Limitná hodnota pre pitnú vodu  je 100 mg/l.

Hodnota pH (reakcia vody)

Nízke pHpH znamená potenciál vodíka, je to termín používaný na meranie intenzity kyslosti alebo zásaditosti vody. Pohybuje sa od 0 po 14, pričom hodnota 7 je neutrálna. Pre pitnú vodu je povolené rozmedzie 6,5 – 9,5. Hodnota pH závisí na obsahu rozpusteného CO2 vo vode a na teplote. Kyslá voda spôsobuje modro-zelené škvrny na sanite. Môže spôsobiť koróziu potrubia alebo čerpadla, a to prítomnosťou železa, zinku, alebo dokonca medi, či olova, pokiaľ je z tohoto kovu vyrobené potrubie. Zásaditá voda môže byť spôsobená prítomnosťou napr. vápna, alebo produktami rozkladu organických látok vo vode pôsobením baktérií.

Voľný chlór

Pitná voda dodávaná spotrebiteľom verejnými vodovodmi musí byť zdravotne zabezpečená dezinfekciou. Používanie chlóru na dezinfekciu pitnej vody je celosvetovo považované za jeden z najúčinnejších prostriedkov zdravotného zabezpečenia vody a predchádzania vzniku a šírenia ochorení. Chlórovanie je najčastejšou metódou dezinfekcie aj u nás, či už ide o používanie chlóru v jeho elementárnej forme alebo používanie jeho zlúčenín. Pri dodržiavaní hygienických kritérií a povolených koncentrácií a odbornom prístupe výrobcu a dodávateľa pitnej vody sú obavy z negatívnych účinkov na zdravie neopodstatnené. Limitné hodnoty sú totiž stanovené na základe dlhodobého sledovania pitia zdravotne zabezpečenej vody chlórom na zdravotný stav obyvateľstva, ktoré nepotvrdilo nepriaznivé účinky na zdravie ľudí. Medzná hodnota pre chlór je 0,3 mg/l, pričom táto hodnota sa vzťahuje na obsah voľného chlóru po úprave. Jeho požadovaný minimálny obsah v distribučnej sieti je 0,05 mg/l.

Vodivosť (konduktivita)

Je to skupinový ukazovateľ vyjadrujúci množstvo rozpustených anorganických solí vo vode. Nepriamo tak vyjadruje obsah všetkých minerálnych, iónovo rozpustených látok (okrem plynov). Príliš veľké „presolenie“ vody (minerálky) môže pri dlhodobom používaní vyvolať zdravotné ťažkosti. Neodporúča sa ani pitie vody bez rozpustených solí (dažďová voda, destilovaná voda), pretože telo môže byť ochudobnené o potrebné minerály.
Limit vodivosti pre pitnú vodu,  do 125 mS/m. (1250 µS/cm), čo odpovedá obsahu rozpustených látok asi 1000 mg/l (1000 ppm)

Zákal vody

Ide o zníženie priehľadnosti vody nerozpustnými látkami anorganickými (ílovitej minerály, oxid kremičitý, oxidy železa, mangánu) a organickými (organické koloidy, baktérie, planktón, …).Zákal vody môže byť spôsobený aj zdravotne neškodnými látkami. Biely zákal niekedy vzniká pri vypúšťaní vody z vodovodného potrubia, je spôsobený bublinkami vzduchu pri znížení tlaku a zmene teploty.Vyhláška povoľuje zákal vody do  hodnoty 5 ZF.

Farba

Sfarbenie prírodných vôd je spôsobené hlavne humínovými látkami, voda je sfarbená do žlta až žltohneda. Napríklad zelená farba poukazuje na prítomnosť jemných rozptýlených látok. Charakteristické sfarbenie u povrchových pitných vôd  sa porovnáva so stupnicou. Farba môže závisieť aj na pH vody a redox potenciále.

Teplota

Je jedným z významných ukazovateľov a je najľahšie merateľná vlastnosť. Optimálna teplota pre pitnú vodu je 8-12 ° C.

Chuť

Látky, ktoré spôsobujú pach vody, obvykle ovplyvňujú aj jej chuť. Závisí na kvalitatívnom zastúpení.

Chuť vody je ovplyvňovaná :
nadbytkom vápnika, hydrogénuhličitanov – ovplyvňujú vodu pozitívne
nadbytkom horčíka, síranov – zvýšená horkosť
nadbytkom železa, mangánu, zinku medi – negatívna chuť
nadbytok chloridov, sodíka – slaná chuť

Z hľadiska chuti je najvhodnejšie pH od 6,5 do 7,5 Všeobecne viac chutia vody mineralizované, oxid uhličitý chuť zlepšuje.

Pach

Je spôsobený prchavými látkami. Nepríjemný pach indikuje potrebu chemického rozboru. Pach môže byť spôsobený látkami, ktoré sú prirodzenou súčasťou vody, látkami biologického pôvodu, alebo látkami zo splaškových vôd a priemyslových odpadových vôd. Druh pachu sa označuje ako zemitý, fekálny, plesňový, rašelinový, a po jednotlivých chemikáliách.