Mikroorganizmy vo vode

Voda je najrozšírenejšou základnou látkou dôležitou pre celkové fungovanie života na Zemi, ale čistá pitná voda je nevyhnutná pre život človeka a je najdôležitejšou súčasťou potravinového reťazca.

V organizme plní veľa fyziologických funkcií, má nezastupiteľnú funkciu v osobnej hygiene človeka (umývanie, čistenie, rekreácie, šport), má mimoriadny význam aj pri vytváraní vhodných mikroklimatických pomerov. Rozhodujúce kritéria sa viažu na jej kvalitu a množstvo (musí spĺňať fyziologické nároky organizmu, nepoškodzovať zdravie, ale ho podporovať).

Kontrola kvality pitnej vody a jej zdravotná bezpečnosť sa určuje prostredníctvom súboru 82 ukazovateľov kvality vody, reprezentujúcich fyzikálne, chemické, biologické a mikrobiologické vlastnosti vody. Ukazovatele kvality pitnej vody sú definované nariadením vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu. Limitné hodnoty ukazovateľov kvality vody sú podľa ich zdravotného významu rozlišované ako odporúčaná hodnota, indikačná hodnota, medzná hodnota a najvyššia medzná hodnota. Najzávažnejšie zdravotné následky má prekročenie najvyšších medzných hodnôt, ktorých prekročenie vylučuje použitie tejto vody ako pitnej.

Okrem úplného rozboru vody sa na kontrolu a získavanie pravidelných informácií o stabilite vodárenského zdroja a účinnosti úpravy vody, najmä dezinfekcie (ak sa vykonáva), o biologickej kvalite a senzorických vlastnostiach pitnej vody vykonáva minimálny rozbor, t. j. stanovenie 28 ukazovateľov kvality vody (viď tabuľka 1). Táto minimálna analýza sa vykonáva aj pri mimoriadnych odberoch, pri uvedení novej časti vodovodu do prevádzky, ak došlo k prerušeniu dodávky na viac ako 24 hodín a pred začiatkom sezónneho využívania verejného vodovodu alebo vodárenského zdroja určeného na hromadné zásobovanie.

Ukazovateľe kvality vody

 Tabuľka 1: Zoznam ukazovateľov, ktoré sú súčasťou minimálneho rozboru pitnej vody

P. č Ukazovateľ P. č Ukazovateľ
1. Escherichia coli 15. Farba
2. Koliformné baktérie 16. Dusičnany
3. Enterokoky (fekálne streptokoky) 17. Dusitany
4. Kultivovateľné mikroorganizmy pri22  0  C 18. Hliník
5. Kultivovateľné mikroorganizmy pri37  0  C 19. Voľný chlór
6. Bezfarebné bičíkovce 20. Chemická spotreba kyslíka manganistanom
7. Živé organizmy (okrem bezfarebných bičíkovcov) 21. Chuť
8. Vláknité baktérie (okrem železitých a mangánových baktérií) 22. Vodivosť
9. Železité a mangánové baktérie 23. Mangán
10. Mikromycétami 24. Pach
11. Mŕtve organizmy 25. Reakcia vody
12. Abioseston 25. Zákal
13. Clostridium perfringens 27. Železo
14. Amónne ióny 28. Teplota