Vodivosť – konduktivita vody

Elektrická vodivosť (EC) udáva schopnosť látky (v našom prípade vody, ktorá obsahuje ďalšie látky) viesť elektrický prúd.

Vodivosť meriame na základe pohybu elektricky nabytých voľných častíc/íonov, ktoré sa v roztoku pohybujú vďaka svojmu náboju a umožňujú vedenie elektrického prúdu. Ióny sa dostávajú do vody rozpúšťaním pri kontakte s podložím.  EC vyjadruje teda nepriamo obsah minerálnych látok – “solí”. Vo vode alebo odpadovej vode slúži hodnota vodivosti ako index zaťaženia soľami v odpadových vodách, alebo ako miera čistoty pitnej vody. V potravinárskom a farmaceutickom priemysle je meranie vodivosti tiež široko používané pri riadení procesov v priemyselnej výrobe.

Limit vodivosti pre pitnú vodu je 125 mS/m pri 20oC. Optimálne by mala pitná voda obsahovať menej rozpustených látok, asi 25 – 50 mS/m.

Vody s vyššou vodivosťou ako 125 mS/m (mineralizáciou viac ako 1000mg/l) sa považujú za minerálne, a nie sú vhodné na dlhodobé pitie. V závislosti na zložení môžu mať nepríjemnú chuť a môžu spôsobovať hnačkové ochorenia. časté sú aj technické problémy, napr. znižujú životnosť rozvodov vody a ohrievačov teplej vody.

Vodivosť roztoku je kriticky závislá na teplote, hodnota sa  prepočíta na zodpovedajúcu hodnotu vodivosti, ktorá by bola meraná pri referenčnej teplote (25 ° C).

Destilovaná voda máva vodivosť 0,05 mS/m až 0,3 mS/m.
Povrchové a podzemné vody 10 až 100 mS/m.
Priemerne sa vodivosť pohybuje v rámci hodnoty 40 mS/m.
Kojenecká a stolová voda 50 mS/m.

Vzťah medzi elektrickou vodivosťou a TDS.AD31

Medzi hodnotou vodivosti a celkovým množstvom rozpustených tuhých látok – TDS existuje určitý vzťah, takže je možné z nameranej vodivosti (mS/m alebo µS/cm) odhadnúť TDS (ppm). Tento vzťah ale záleží na druhu a vlastnostiach látok rozpustených vo vode.

Prístroje na meranie TDS zobrazia výsledok v ppm, násobením konštantou podľa nameranej vodivosti, za predpokladu, ak by v roztoku bola rozpustená nejaká konkrétna látka.

Väčšina TDS metrov používa na prepočet hodnoty EC na TDS konštantu, ktorá sa pohybuje medzi 0,5 – 0,9

1 ppm TDS = 1,56 µS/cm = 0,156 mS/m = 0,00156 mS/cm
1 µS/cm = 0,1 mS/m = 0,001 mS/cm = 0,64 ppm TDS

Poznámka:
Ak konduktometer zobrazuje hodnotu 100 µS/cm, potom to zodpovedá hodnote TDS 64 ppm (100*0,64).
Ak TDS meter zobrazuje 100 ppm, to zodpovedá 156 µS/cm (100*1,56), atd.

G.