Ukazovatele kvality pitnej vody a ich hygienické limity

Ukazovatele kvality pitnej sa rozdeľujú na:

  • mikrobiologické a biologické ukazovatele,
  • fyzikálne a chemické ukazovatele:

Rozsah rozborov pitnej vody

Minimálny rozbor

je určený na kontrolu a získavanie pravidelných informácií o stabilite vodného zdroja a účinnosti úpravy vody, najmä na kontrolu dezinfekcie (ak sa vykonáva), mikrobiologickej kvality a senzorických vlastností pitnej vody.

Úplný rozbor

informuje o dodržaní limitov ukazovateľov kvality pitnej vody ustanovených v prílohe č. 1 Nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z. alebo určených orgánom verejného zdravotníctva. Úplný rozbor pozostáva z ukazovateľov kvality pitnej vody podľa prílohy č. 1 uvedeného nariadenia vlády a z rádiologických ukazovateľov podľa osobitného predpisu.

Jednotlivé ukazovatele sú limitované medznou hodnotou (MH) alebo najvyššou medznou hodnotou (NMH). Okrem toho majú niektoré ukazovatele stanovenú odporúčanú hodnotu (OH) alebo indikačnú hodnotu (IH).

Medzná hodnota (MH) –  jej prekročením stráca pitná voda vyhovujúcu kvalitu v ukazovateli, ktorého hodnota bola prekročená.

Najvyššia medzná hodnota (NMH) – hodnota zdravotne významného ukazovateľa, ktorej prekročenie vylučuje použitie vody ako pitnej.

Odporúčaná hodnota (OH) – znamená dosiahnutie optimálnej koncentrácie danej látky z hľadiska ochrany zdravia.

Indikačná hodnota (IH) – hodnota ukazovateľa kvality pitnej vody nešpecifického alebo skupinového charakteru používaná na posúdenie potreby podrobnejších skúšok kvality pitnej vody.

Rozsah minimálneho rozboru pitnej vody
Por. čís. Ukazovateľ Symbol
ukazovateľa
Limit Jednotka Druh limitu1)
1. Escherichia coli EC 0 KTJv 100 ml NMH
2. Koliformné baktérie KB 0 KTJv 100 ml MH

3.

Enterokoky EK 0 KTJv 100 ml NMH
4. Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 oC KM22 200 KTJ v 1 ml MH
5. Kultivovateľné mikroorganizmy pri 37 oC KM37 20 KTJ  1 ml MH
6. Bezfarebné bičíkovce BB 10 jedince/ml MH
7. Živé organizmy(okrem bezfarebných bičíkovcov) ŽO 0 jedince/ml MH
8. Vláknité baktérie (okrem železitých a mangánových baktérií) VB 0 jedince/ml IH
9. Mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky MM 0 jedince/ml IH
10. Mŕtve organizmy MO 30 jedince/ml MH
11. Železité a mangánové baktérie ŽMB 10 pokryvnosť
poľa v %
MH
12. Abiosestón AB 10 pokryvnosť
poľa v %
MH
13. Clostridium perfringens CP 0 KTJ v 100 ml IH
14. Absorbancia (254 nm, 1 cm) A254 0,08 IH
15. Amónne ióny N 0,5 mg/l MH
16. Farba F 20 mg/l MH
17. Dusičnany N 50 mg/l NMH
18. Dusitany N 0,5 mg/l NMH
19. Hliník Al 0,2 mg/l MH
20. Voľný chlór Cl2 0,3 mg/l MH
21. Chemická spotreba kyslíka manganistanom CHSKMn 3,0 mg/l MH
22. Chuť prijateľná pre spotrebiteľa MH
23. Vodivosť kappa 125,0 mS/m pri 20 oC IH
24. Mangán Mn 0,05 mg/l MH
25. Pach bez zápachu
26. Reakcia vody pH 6,5 – 9,5 MH
27. Zákal Z 5 FNU MH
28. Železo Fe 0,2 mg/l MH
29. Teplota t 8 – 12 oC OH

Zdroj: Nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z.

A. Mikrobiologické a biologické ukazovatele

Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 354/2006 Z. z.

Por. čís. Ukazovateľ Symbol
ukazovateľa
Limit Jednotka Druh limitu1) Poznámky
1. Escherichia coli EC 0
0
0
KTJ
v 100 ml
v 10 ml
v 250 ml
NMH
NMH
NMH
HZ
IZ
BPV
2. Koliformné baktérie KB 0
0
0
KTJ
v 100 ml
v 10 ml
v 250 ml
MH
MH
MH
HZ
IZ
BPV
3. Enterokoky EK 0
0
0
KTJ
v 100 ml
v 10 ml
v 250 ml
NMH
NMH
NMH
HZ
IZ
BPV
4. Pseudomonas aeruginosa PA 0 KTJ
v 250 ml
NMH BPV
5. Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 oC KM22 200
500
100
KTJ
v 1 ml
v 1 ml
v 1 ml
MH
MH
MH
HZ
IZ
BPV
6. Kultivovateľné mikroorganizmy pri 37 oC KM37 50
100
20
KTJ
v 1 ml
v 1 ml
v 1 ml
MH
MH
MH
HZ
IZ
BPV
7. Bezfarebné bičíkovce BB 10

50

jedince/ml MH

MH

HZ pitnou vodou nezabezpečovanou
dezinfekciou.
Pre dezinfikovanú vodu je limit 0.
IZ
8. Živé organizmy
(okrem bezfarebných bičíkovcov)
ŽO 0
0
jedince/ml MH
MH
HZ
IZ
9. Vláknité baktérie
(okrem železitých a mangánových baktérií)
VB 0
0
jedince/ml IH
IH
HZ
IZ
10. Mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky MM 0
0
jedince/ml IH
IH
HZ
IZ
11. Mŕtve organizmy MO 30 jedince/ml MH HZ
12. Železité a mangánové baktérie ŽMB 10
10
pokryvnosť
poľa v %
MH
MH
HZ
IZ
13. Abiosestón AB 10
10
pokryvnosť
poľa v %
MH
MH
HZ
IZ
14. Clostridium perfringens CP 0 KTJ
v 100 ml
IH Vzťahuje sa na pitnú vodu upravovanú z povrchových vôd alebo z podzemných vôd ovplyvnených povrchovými vodami. Ak sa indikačná hodnota nedodrží, zisťuje sa, či nie je ohrozené zdravie ľudí prítomnosťou mikroorganizmov, napr. kryptosporídie.

B. Fyzikálne a chemické ukazovatele

a) Anorganické ukazovatele

Por. čís. Ukazovateľ Symbol
ukazovateľa
Limit Jednotka Druh
limitu
Poznámky
15. Antimón Sb 0,005 mg/l NMH
16. Arzén As 0,01 mg/l NMH
17. Bór B 1,0 mg/l NMH
18. Bromičnany Br 0,01 mg/l NMH Je potrebné snažiť sa, ak je to možné bez zhoršenia kvality dezinfekcie, o nižšiu hodnotu, ako je limitná hodnota.
19. Dusičnany N 50 mg/l NMH Súčet pomerov zisteného obsahu dusičnanov delený 50 a zistený obsah dusitanov delený 3 musí byť menší alebo sa musí rovnať 1. Obsah dusitanov v pitnej vode na výstupe z úpravne musí byť nižší ako 0,1 mg/l.
20. Dusitany N 0,5 mg/l NMH Súčet pomerov zisteného obsahu dusičnanov delený 50 a zistený obsah dusitanov delený 3 musí byť menší alebo sa musí rovnať 1. Obsah dusitanov v pitnej vode na výstupe z úpravne musí byť nižší ako 0,1 mg/l.
21. Fluoridy 1,5 mg/l NMH
22. Chróm Cr 0,05 mg/l NMH
23. Kadmium Cd 0,005 mg/l NMH
24. Kyanidy C 0,05 mg/l NMH
25. Meď Cu 2,0 mg/l MH Zvolená metóda odberu vzoriek a monitorovacie metódy musia zodpovedať aktuálnej úrovni požiadaviek na odbery a monitorovacie metódy.
Do úvahy sa musí vziať výskyt najvyšších hodnôt, ktoré môžu mať škodlivé účinky na ľudské zdravie.
26. Nikel Ni 0,02 mg/l NMH Zvolená metóda odberu vzoriek a monitorovacie metódy musia zodpovedať aktuálnej úrovni požiadaviek na odbery a monitorovacie metódy.
Do úvahy sa musí vziať výskyt najvyšších hodnôt, ktoré môžu mať škodlivé účinky na ľudské zdravie.
27. Olovo Pb 0,01 mg/l NMH Zvolená metóda odberu vzoriek a monitorovacie metódy musia zodpovedať aktuálnej úrovni požiadaviek na odbery a monitorovacie metódy.
Do úvahy sa musí vziať výskyt najvyšších hodnôt, ktoré môžu mať škodlivé účinky na ľudské zdravie.
Pri vykonávaní opatrení na zníženie koncentrácie olova vo vode určenej na ľudskú spotrebu musia byť uprednostnené oblasti, kde je koncentrácia olova najvyššia.
28. Ortuť Hg 0,001 mg/l NMH
29. Selén Se 0,01 mg/l NMH
30. Striebro Ag 0,05 mg/l NMH Zisťuje sa pri používaní oligodynamických prostriedkov na dezinfekciu vody. Výnimka z limitu sa neudeľuje.

b)Organické ukazovatele

Por. čís. Ukazovateľ Symbol
ukazovateľa
Limit Jednotka Druh
limitu
Poznámky
31. Akrylamid AA 0,1 µg/l NMH Zisťuje sa pri výskyte a uvoľnení z materiálu (napríklad z rozvodného potrubia) a predmetov slúžiacich na úpravu, výrobu a distribúciu pitnej vody. Limit platí pre zostatkovú koncentráciu monoméru vypočítanú podľa údajov o obsahu a maximálnom možnom uvoľňovaní z polyméru, ktorý je v styku s pitnou vodou.
32. Benzén C6H6 1,0 µg/l NMH
33. Dichlórbenzény DCB 0,3

300

µg/l

µg/l

MH

NMH

Zisťuje sa, ak senzorické vyšetrenie poukazuje na prítomnosť látky. Príslušný orgán verejného zdravotníctva môže dočasne súhlasiť s prekročením limitu do výšky najvyššej medznej hodnoty, ak nenastane nežiaduce senzorické ovplyvnenie pitnej vody. Dichlórbenzény zahŕňajú sumu: 1,2-dichlórbenzén, 1,3-dichlórbenzén, 1,4-dichlórbenzén.
34. 1,2-dichlóretán C2H4Cl 3,0 µg/l NMH
35. Monochlórbenzén MCB 10

300

µg/l

µg/l

MH

NMH

Zisťuje sa, ak senzorické vyšetrenie poukazuje na prítomnosť látky. Príslušný orgán verejného zdravotníctva môže dočasne súhlasiť s prekročením limitu do výšky najvyššej medznej hodnoty, ak nenastane nežiaduce senzorické ovplyvnenie pitnej vody.
36. Celkový organický uhlík TOC bez význam-ných zmien mg/l IH Nemusí sa stanovovať pri zdrojoch produkujúcich menej ako 10 000 m3denne.
37. Pesticídy PL 0,1 µg/l NMH Za pesticídy sa pokladajú: organické insekticídy, herbicídy, fungicídy, nematocídy, akaricídy, organické algicídy a príbuzné produkty (napríklad regulátory rastu). Zisťujú sa iba tie pesticídy, ktorých prítomnosť vo vode možno predpokladať. Limit sa vzťahuje na každý stanovený pesticíd. Pre aldrín, dieldrín, heptachlór a heptachlórepoxid platí limit 0,03 µg/l .
38. Pesticídy spolu PLs 0,5 µg/l NMH Limitná hodnota predstavuje súčet koncentrácií všetkých pesticídov stanovených vo vzorke.
Za pesticídy sa pokladajú: organické insekticídy, herbicídy, fungicídy, nematocídy, akaricídy, organické algicídy a príbuzné produkty (napríklad regulátory rastu). Zisťujú sa iba tie pesticídy, ktorých prítomnosť vo vode možno predpokladať.
39. Polycyklické aromatické uhľovodíky PAU 0,1 µg/l MMH Vzťahuje sa na sumu PAU: benzo(a)pyrén, benzo(b)fluorantén, benzo(k)fluorantén, benzo(g,h,i)perylén, indeno(1,2,3-c,d)pyrén.
40. Benzo(a)pyrén BaP 0,01 µg/l NMH
41. Epichlórhydrín C3H5ClO 0,1 µg/l NMH Zisťuje sa pri výskyte a uvoľnení z materiálu (napríklad z rozvodného potrubia) a predmetov slúžiacich na úpravu, výrobu a distribúciu pitnej vody. Limit platí pre zostatkovú koncentráciu monoméru vypočítanú podľa údajov o obsahu a maximálnom možnom uvoľňovaní z polyméru, ktorý je v styku s pitnou vodou.
42. Styrén ST 20 µg/l NMH
43. Tetrachlóretén PCE 10 µg/l NMH Súčet koncentrácií tetrachlóreténu a trichlóreténu nesmie prekročiť 10 µg/l.
44. Tetrachlórmetán CCl4 2,0 µg/l NMH
45. Toluén C7H8 50
700
µg/l
µg/l
MH
NMH
46. Trichlóretén TCE 10 µg/l NMH Súčet koncentrácií tetrachlóreténu a trichlóreténu nesmie prekročiť 10 µg/l.
47. Vinylchlorid C2H3Cl 0,5 µg/l NMH Zisťuje sa pri výskyte a uvoľnení z materiálu (napríklad z rozvodného potrubia) a predmetov slúžiacich na úpravu, výrobu a distribúciu pitnej vody. Limit platí pre zostatkovú koncentráciu monoméru vypočítanú podľa údajov o obsahu a maximálnom možnom uvoľňovaní z polyméru, ktorý je v styku s pitnou vodou.
48. Xylény C8H10 100

500

µg/l

µg/l

MH

NMH

Zisťuje sa, ak senzorické vyšetrenie poukazuje na prítomnosť látky. Príslušný orgán verejného zdravotníctva môže dočasne súhlasiť s prekročením limitu do výšky najvyššej medznej hodnoty, ak nenastane nežiaduce senzorické ovplyvnenie pitnej vody.
49. Mikrocystín LR 1 µg/l MH Kontrolu vykonáva výrobca pitnej vody v pitných vodách upravovaných z povrchových zdrojov v období výskytu cyanobaktérií v počtoch > 20 000 buniek/ml v mieste najväčšieho výskytu na povrchovom zdroji. Odber povrchových vôd sa vykonáva podľa slovenskej technickej normy.8)11)12)13)

c) Dezinfekčné prostriedky a ich vedľajšie produkty

Por. čís. Ukazovateľ Symbol
ukazovateľa
Limit Jednotka Druh
limitu
Poznámky
50. Voľný chlór Cl2 0,3 mg/l MH
51. Brómdichlórmetán BDM 0,015

0,025

mg/l

mg/l

MH

NMH

Prekročenie MH koncentrácie BDM do 0,025 mg/l je dôvodom na zníženie medznej hodnoty koncentrácie chloroformu na 0,03 mg/l. Koncentrácia sa meria pri odtoku vody z úpravne.
52. 2,4-dichlórfenol DCF 0,002 mg/l MH Zisťuje sa, ak ide o nepriaznivé ovplyvnenie senzorických vlastností vody.
53. Chlórdioxid ClO2 0,20 mg/l MH
54. Chloritany Cl 0,20 mg/l NMH
55. Chloroform CHCl3 0,04 mg/l MH Prekročenie MH koncentrácie BDM do 0,025 mg/l je dôvodom na zníženie medznej hodnoty koncentrácie chloroformu na 0,03 mg/l. Koncentrácia sa meria pri odtoku vody z úpravne.
56. Ozón O3 0,05 mg/l MH
57. 2,4,6-trichlórfenol TCP 0,01
0,2
mg/l
mg/l
MH
NMH
Koncentrácia sa meria pri odtoku vody z úpravne.
Zisťuje sa, ak ide o nepriaznivé ovplyvnenie senzorických vlastností vody.
58. Trihalometány spolu THMs 0,10 mg/l NMH Špecifikované zlúčeniny sú: chloroform, bromoform, dibrómchlórmetán, brómdichlórmetán.
Pri vykonávaní opatrení na zníženie koncentrácie trihalometánov vo vode určenej na ľudskú spotrebu sa musia uprednostniť tie oblasti, kde je koncentrácia trihalometánov najvyššia.

d)Ukazovatele, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť senzorickú kvalitu pitnej vody

Por. čís. Ukazovateľ Symbol ukazovateľa Limit Jednotka Druh limitu Poznámky
59. Absorbancia
(254 nm, 1 cm)
A254 0,08 IH Prekročenie indikačnej hodnoty môže byť dôvodom na zisťovanie chloroformu, brómdichlórmetánu alebo na korigovanie hodnoty CHSKMn.
60. Amónne ióny N 0,5 mg/l MH
61. Celkové rozpustné látky RL 1 000 mg/l MH
62. Farba F 20 mg/l MH
63. Hliník Al 0,2 mg/l MH
64. Chemická spotreba kyslíka manganistanom CHSKMn 3,0 mg/l MH
65. Chloridy C 250 mg/l MH Voda nesmie byť agresívna.
66. Mangán Mn 0,05 mg/l MH Prekročenie medznej hodnoty do 0,20 mg/l je prípustné, len ak ide o mangán z geologického podložia a ak nedochádza k nežiaducemu ovplyvneniu senzorických vlastností vody.
67. Nasýtenie vody kyslíkom O2 > 50 % nasýtenia OH
68. Reakcia vody pH 6,5 – 9,5 MH Voda nesmie byť agresívna. Ak ide o balenú pitnú vodu, ktorá je prirodzene bohatá na oxid uhličitý, minimálna hodnota môže byť nižšia.
69. Sírany S 250 mg/l MH Voda nesmie byť agresívna.
70. Sulfán voľný H2S 0,01 mg/l MH
71. Chuť prijateľná pre spotrebiteľa MH Pri pochybnosti sa za prijateľné považujú stupne 1 a 2 pri stanovení podľa slovenskej technickej normy STN EN 1622 Analýza vody. Stanovenie prahovej hodnoty pachu (TON) a prahovej hodnoty chuti (TFN).
72. Teplota t 8 – 12 oC OH
73. Zákal Z 5 FNU MH Pre vodu upravovanú z povrchových zdrojov platí pre zákal medzná hodnota 1,0 FNU pri výstupe z úpravne vody.
74. Pach bez zápachu Pri pochybnosti sa za prijateľné považujú stupne 1 a 2 pri stanovení podľa slovenskej technickej normy STN EN 1622 Analýza vody. Stanovenie prahovej hodnoty pachu (TON) a prahovej hodnoty chuti (TFN).
75. Zinok Zn 3,0 mg/l MH
76. Železo Fe 0,2 mg/l MH Prekročenie medznej hodnoty do 0,50 mg/l je prípustné, len ak ide o železo z geologického podložia a ak nedochádza k nežiaducemu ovplyvneniu senzorických vlastností vody.
77. Vodivosť kappa 125,0 mS/m pri 20 oC IH Voda nesmie byť agresívna.
78. Sodík Na+ 200 mg/l MH

e) Látky, ktorých prítomnosť v pitnej vode je žiaduca

Por. čís. Ukazovateľ Symbol ukazovateľa Limit Jednotka Druh limitu Poznámky
79. Horčík Mg2+ 10,0

30,0125
mg/l

mg/l

OH

MH

80. Vápnik Ca2+ > 30 mg/l OH
81. Vápnik a horčík Ca2+ + Mg2+ 1,1

5,0
mmol/l OH

f)Rádiologické ukazovatele

Por. číslo Ukazovateľ Symbol ukazovateľa Limit Jednotka Druh limitu Poznámky
82. Trícium 3H 100 Bq/l IH Monitorovanie objemovej
aktivity 3H v pitnej vode sa
nevyžaduje, ak
je iným
monitorovaním
preukázané, že
úroveň
objemovej
aktivity 3H je
dostatočne pod
IH. Ak je IH
prekročená
postupuje sa
podľa prílohy
č. 2, obrázku č.
1. Ak sa
monitorovanie
nevyžaduje,
Úrad
verejného
zdravotníctva
SR informuje
komisiu podľa
osobitného
predpisu14) o
dôvodoch
takého
rozhodnutia a
poskytne jej
výsledky
monitorovania,
na základe
ktorého takto
rozhodol.
83. Radón 222Rn 100 Bq/l IH Vzťahuje sa na pitnú vodu
dodávanú z
podzemných
zdrojov.
84. Celková objemová
aktivita alfa
aVcα 0,1 Bq/l IH
85. Celková objemová
aktivita beta
avcβ 0,5 Bq/l IH
86. Indikačná dávka ID 0,1 mSv/rok IH Postupuje sa podľa prílohy
č. 2 bodu 2.2.
87. Prírodné
rádionuklidy
238U 3,0 Bq/l MH MH sú vypočítané na
úrovni ročného
úväzku
efektívnej
dávky 0,1 mSv
a ročnom
objeme vody
prijatého
ingesciou 730
litrov.
Táto tabuľka
nezohľadňuje
chemickú
toxicitu uránu
88. 234U 2,8 Bq/l MH
89. 226Ra 0,5 Bq/l MH
90. 228Ra 0,2 Bq/l MH
91. 210Pb 0,2 Bq/l MH
92. 210Po 0,1 Bq/l MH
93. 222Rn 300 Bq/l MH
94. Umelé
rádionuklidy
14C 240 Bq/l MH
95. 90Sr 4,9 Bq/l MH
96. 239Pu/240Pu 0,6 Bq/l MH
97 241Am 0,7 Bq/l MH
98. 60Co 40 Bq/l MH
99. 134Cs 7,2 Bq/l MH
100. 137Cs 11 Bq/l MH
101. 131I 6,2 Bq/l MH
     1. Vysvetlivky: IH – indikačná hodnota, MH – medzná hodnota, ID – indikačná dávka, NMH – najvyššia medzná hodnota, OH- odporúčaná hodnota.
     1. Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č.496/2010Z. z.