Minimálny rozbor vody – ukazovateľe

Rozsah minimálneho rozboru pitnej vody

Por. čís. Ukazovateľ
1. Escherichia coli
2. Koliformné baktérie
3. Enterokoky (fekálne streptokoky)
4. Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 oC
5. Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36  oC
6. Bezfarebné bičíkovce
7. Živé organizmy (okrem bezfarebných bičíkovcov)
  8. Vláknité baktérie (okrem železitých a mangánových baktérií)
  9. Železité a mangánové baktérie
10. Mikromycéty
11. Mŕtve organizmy
12. Clostridium perfringens
13. Absorbancia (254 nm, 1 cm)
14. Amónne ióny
15. Farba
16. Dusičnany
17. Dusitany
18. Hliník
19. Voľný chlór
20. Chemická spotreba kyslíka manganistanom
21. Chuť
22. Vodivosť
23. Mangán
24. Pach
25. Reakcia vody
26. Zákal
27. Železo
28. Teplota